Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 30 มีนาคม 2564

ค่าคุณภาพอากาศเช้านี้  ภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วง
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พบว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 
โดยเฉพาะในพื้นของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI มากที่สุด 247 และต่ำสุดอยู่ในจังหวัด #พิจิตร ที่มีค่า AQI 38  สาเหตุส่วนหนึ่งที่ภาคเหนือยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นผลมาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีมาก

สำหรับค่าคุณภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค  โดยพบค่า AQI มากที่สุด 89 อยู่ที่จังหวัด #นครพนม ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 32 ในพื้นที่ของจังหวัด #ชัยภูมิ ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีการสะสมของฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งค่า AQI ในพื้นที่ดังกล่าวพบไม่เกินที่ระดับ 30

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 30/3/2564 270 0
Share :