Head GISDTDA

“ก้าวแรกของการจัดทำ Internal Rebranding ของจิสด้า”

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จิสด้าได้จัดให้มีการรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ Recheck to Rebrand เพื่อมุ่งสู่ Internal Rebranding ขององค์กร จากทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รอง ผสทอภ. หน.กลุ่ม ฝ่ายขึ้นตรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและให้ความเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ Recheck to Rebrand ของ จิสด้า

Admin 22/7/2020 0
Share :