Head GISDTDA

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 จิสด้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมหรือโครงการตามตามแผนแม่บท CG_CSR ของ สทอภ. โดยมี รศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง เป็นประธานอนุกรรมการ

Admin 28/2/1477 0
Share :