Head GISDTDA

โครงการ Good Idea เป็นจริงได้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

จิสด้าได้จัดโครงการ "Good Idea เป็นจริงได้" 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่จิสด้าได้เสนอ ความคิด ที่เกิดประโยชน์ให้แก่บุคคลและองค์กร

โดยผลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ

โครงการ "GISTDA carbon footprint เป็นจริงได้"  ผู้เสนอโครงการ นายจักรี พรหมบริสุทธิ์

   ผมมีความคิดเห็นว่าทุกวันนี้องค์กรใช้พลังงานค่อนข้างสิ้นเปลือง ที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการปริ้นเอกสารค่อนข้างมาก ซึ่งเชื่อมโยงส่งผลให้องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวและไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผมจึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม

   เริ่มต้นจากการศึกษาและเก็บข้อมูลการพิมพ์(ปริ้น)เอกสารเพื่อใช้งานภายในองค์กร โดยการเก็บข้อมูลจากการพิมพ์เป็นรายสำนัก สำนักไหนพิมพ์มากก็จะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเป็นการทดแทน ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดปริมาณลงเช่นกัน

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ "งดทำ ประหยัดจริง"  ผู้นำเสนอโครงการ นายชลธิป  เนินคีรี

   ต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน มีเวลาพักผ่อน และมีความสุขกับครอบครัว

- รณรงค์ให้เกิดการทำ OT ให้น้อยที่สุด

- รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฟ้า ประปา อย่างรู้คุณค่า และเลิกปฏิบัติตรงเวลา

- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายเดือน ในส่วนของ OT และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ประปา ในแต่ละเดือน

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการ "เกษียณ สำราญ"  ผู้นำเสนอโครงการ นายประสิทธิ์ มากสิน

   เป็นการอบรมแบบ Lecture + Workshop เพื่อให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ทางการเงิน ไป สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคม และประเทศชาติ ด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง

Admin 28/2/1477 0
Share :