Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 มีนาคม 2564

สถานการณ์ฝุ่นช่วงสายของวันนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 11.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ โดยค่า AQI สูงสุดที่ จังหวัด #เชียงราย 166 #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน และ #ตาก ขณะเดียวกัน พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันตก ในส่วนของ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 22/3/2564 587 0
Share :