Head GISDTDA

GISTDA ร่วมเป็นกำลังใจ เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19

 

15 มิถุนายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดบ้านต้อนรับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อสู้โควิด 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งใน 11 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เปิดเป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโควิด19 ให้กับหน่วยงานในสังกัด บุคลากร นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยใกล้เคียง หน่วยงาน องค์กรต่างๆในบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงประชาชนโดยรอบที่มีความต้องการรับการฉีดวัคซีน ภายใต้การสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกลุ่มจิตอาสา KU สู้โควิด 19 ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีภูมิคุ้มกันโควิด 19 โดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล...

 

 

Admin 15/6/2021 1004 0
Share :

Related news