Head GISDTDA

GISTDA ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5)

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของ GISTDA และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5) และความร่วมมือภายใต้โครงการ Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution information พร้อมสำรวจพื้นที่ติดตั้งเพื่ออุปกรณ์ตรวจวัดภาคพื้นดิน หรือ Pandoraสำหรับสอบเทียบกับข้อมูล GEMS รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนด้วย

ปัจจุบัน GISTDA และเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วน กำลังดำเนินการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือในหลากหลายแนวทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การหาแนวทางการป้องกัน และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้กับประชาชน โดยหนึ่งในนั้นคือการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Geostationary Environmental Monitoring Sensors หรือ เจมส์ (GEMS) ของสาธารณรัฐเกาหลี และข้อมูลภาคพื้นดินจากอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษและสภาพอากาศภาคพื้นดิน Pandora และsensor อื่นๆ ในการติดตามและบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของไทย โดยเฉพาะหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5

Admin 9/3/2564 0
Share :