Head GISDTDA

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายตติยะ ชื่นตระกูล และนางกานดาศรี  ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  GISTDA และนางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชม True Digital Group ณ True Digital Park พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตรรวมถึงด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ

Admin 19/2/2564 0
Share :