Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 26 เมษายน 2564

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของวันที่ 26 เมษายน 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 193 จุด พบมากสุดใน พื้นที่เกษตร 103 จุด พื้นที่เขต สปก. 37 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 27 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 22 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด  จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นพบมากที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จังหวัด #อุบลราชธานี จำนวน 21 จุด รองลงมาที่ จังหวัด #พิษณุโลก จำนวน 12 จุด และที่จังหวัด #เพชรบูรณ์   จำนวน 10 จุด เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านพบมากสุดใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบจุดความร้อนจำนวน 3,023 จุด รองลงมา ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 356 จุด และ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบจุดความร้อน  289 จุด ตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นระอองและหมอกควันอยู่บ้าง ในส่วนของกระแสลมพบว่า ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนตก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 26/4/2564 125 0
Share :

Go to top