• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Metadata

Metadata

ไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ”

                เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแ

Subscribe to RSS - Metadata