IoT

Undefined

เศรษฐกิจดิจิตอล อัจฉริยะ: การบูรณาการข้อมูล IoT, Machine Learning

          GISTDA   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท SAP (Thailand) Ltd.