RS

Undefined

จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS

          เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศ การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS ด้านการเกษตรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีนางสาวสวรรพร หิรัญธนยรัศมี นักภูมิสารสนเทศ และ นาง

จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS

          เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS ด้านการเกษตรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีนางสาวสวรรพร หิรัญธนยรัศมี นักภูมิสารสนเทศ และ นางสาวอิสรินทร์ คล่อง