• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน THEOS-2 ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน THEOS-2 ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก งบประมาณ 9,250,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พุธ, 24 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

พุธ, 24 พฤศจิกายน 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 10,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พุธ, 24 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

อังคาร, 23 พฤศจิกายน 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)

ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 36,400,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหาร ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหาร ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ อังคาร, 16 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2021

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

อังคาร, 9 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

อังคาร, 9 พฤศจิกายน 2021

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พฤหัสบดี, 4 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ อังคาร, 9 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 4 พฤศจิกายน 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​เลขที่โครงการ : 64107217994 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2564

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2021

ประกาศร่างวันที่

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Storage เพื่อการประมวลผลข้อมูลร่วมกับ DataCube ของ Google ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​เลขที่โครงการ : 64107207970 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2564

ประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Storage เพื่อการประมวลผลข้อมูลร่วมกับ DataCube ของ Google ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2021

ประกาศร่างวันที่

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเดินสายเชื่อมโยงสัญญาณพร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64107211634 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2564

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเดินสายเชื่อมโยงสัญญาณพร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน งบประมาณ 1,800,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2021

ประกาศร่างวันที่

จันทร์, 25 ตุลาคม 2021

หน้า

Subscribe to RSS - ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง