• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตาม ประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087142971 ระหว่างวันที่ 10 - 21 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตาม ประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/08/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087148269 ระหว่างวันที่ 10 - 20 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/08/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087102717 ระหว่างวันที่ 8 - 16 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 980,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/08/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077029095 ระหว่างวันที่ 18 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/08/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077251732 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 791,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
15/08/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067340934 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067340934 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และนำเสนอผลงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ สทอภ. ชั้น 6 ศูนย์ราชการฯ)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/07/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาเช่า Server เพื่อการประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067091215 ระหว่างวันที่ 18 - 25 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาเช่า Server เพื่อการประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 3,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/07/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067190775 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/06/2018
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/07/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA S-venture (Space Object Adventure) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (ส่วนกลาง) (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067081063 ระหว่างวันที่ 7-14 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA S-venture (Space Object Adventure) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (ส่วนกลาง) (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/06/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61047322159 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 10,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ