• ภาษาไทย
  • English

ประกาศยกเลิก

สอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และห้องควบคุมดาวเทียมไทยโชต

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
22/04/2015

ประเภทของประกาศ

ยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ

เนื่องจาก ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับซองสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
05/01/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตรในรูปแบบดิจิตอล

วงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 100,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ต้องการยกเลิก เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาโดยใช้วิธีสอบราคา

ประเภทของประกาศ

ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
26/12/2014

ประเภทของประกาศ

การประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บขยะภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/08/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ศรีราชา ชลบุรี ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
31/07/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
19/08/2014

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศยกเลิก