• ภาษาไทย
  • English

ประกาศยกเลิก

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127092633 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 2560, 3 - 19 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ดูสถานที่ ณ สทอภ. บางเขน 17 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และเสนอราคาวันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 11,423,320.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
30/01/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
เนื่องจาก มีผู้ยื่นเพียงรายเดียว

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117170085 ระหว่างวันที่ 4 - 22 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 15,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาวางระบบเพิ่มความเสถียรภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบโครงสร้างระดับ component และสถานีรับสัญญาณดาวเทียม S3EE (3แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117267911 ระหว่างวันที่ 4 - 13 ธ.ค. 60 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 14 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/12/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 10 - 27 พ.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 28 พ.ย. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 15,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
13/11/2017
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
เนื่องจากมีการปรับปรุงสาระสำคัญในส่วนของขอบเขตของงาน (TOR)

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60107043313 ระหว่างวันที่ 9 - 17 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
17/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR SPHERE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097215256 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097088330 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ก.ย. 2560)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561 (รับซองระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) งบประมาณ 1,617,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค และกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดพะเยา (รับซองตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค และกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
25/08/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศยกเลิก