พายุปาบึก

Undefined

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง” อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http...

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

จิสด้าเผยภาพพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวมถึงพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน "ปาบึก" และ storm surge " บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช " ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/ หรือ http://flood.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring...