• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63047497111 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2563 - 7 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,400,000 ล้านบาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขและสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โลกสู้โรค สู้ภัย COVID-19 ด้วยการจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาสื่่อเพื่อการเรียนรู้ โลกสู้โรค สู้ภัย COVID-19 ด้วยการจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal โดยวิธีคัดเลือก

จ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal งบประมาณ 3,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank โดยวิธีคัดเลือก

จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank งบประมาณ 1,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ โดยวิธีคัดเลือก

จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ งบประมาณ 1,440,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบประมาณ 600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 350,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
17/02/2020
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/04/2020

ประเภทของประกาศ

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ งบประมาณ 700,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง