• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 100,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 320,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผล เนื่องจากการขาดน้ำ จากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผล เนื่องจากการขาดน้ำ จากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งยประมาณ 300,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
14/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 350,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
14/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63047422553 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/05/2020

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาระบบ CEPH Storage โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาระบบ CEPH Storage โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 237,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

อังคาร, 28 เมษายน 2020

ประกวดราคาจ้างเหมา เช่าอุปกรณ์ประกอบการจัดทำข้อมูล eTOD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63047387551 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. 2563 - 8 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
02/06/2020

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาประสานงานหลักสูตร SCGI Master Program ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาการบริหารจัดการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/03/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง