• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

างเหมาดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

างเหมาดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 242,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
29/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 242,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
29/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณ 162,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบประมาณ 242,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจิราภา ตรีพงษ์พันธุ์

ประเภทของประกาศ

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบประมาณ 242,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายศุภณัฐ สิทธิการ

ประเภทของประกาศ

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจสอบแผนที่ฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบประมาณ 242,000.- บาท จ้างนางสาวนิรัชพร โชติพนัส
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิรัชพร โชติพนัส

ประเภทของประกาศ

จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศการบิน ตามข้อกำหนด ICAO โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รับเอกสารฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 - 5 ม.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) *** หมายเหตุ : หากไม่มีการมารับเอกสารกับทางหน่วยงานจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคา ***

ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/01/2021

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลเชิงพื้นที่แผนงาน-โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลเชิงพื้นที่แผนงาน-โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563) งบประมาณ 400,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาดำเนินงานแข่งขันวิชาการออกแบบและแก้ไขปัญหาเมือง (Urban design contest) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดำเนินงานแข่งขันวิชาการออกแบบและแก้ไขปัญหาเมือง (Urban design contest) งบประมาณ 150,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างทำโครงการจัดทำแผนตาม พรบ. ไซเบอร์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำโครงการจัดทำแผนตาม พรบ. ไซเบอร์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 249,470.50 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง