• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda AIP

Gistda AIP

ไทย

AIP นำทีม ลงพื้นที่ SKP ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจ ให้กับ สพอ. และ กภด.

AIP ลงพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2561 Gistda ได้จัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ผ่านระบบ Web และ Mobile Application (G-Rice Thungkula) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Subscribe to RSS - Gistda AIP