• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64117125678 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 14 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 36,400,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบพิทักษ์ไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบพิทักษ์ไพร งบประมาณ 158,360 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุง (Maintenance Repair) ปั้นจั่น (Overhead Crane) โครงการธีออส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุง (Maintenance Repair) ปั้นจั่น (Overhead Crane) โครงการธีออส 2 งบประมาณ 197,950 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64117044341 ระหว่างวันที่ 15 - 22 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30) ** ยื่นในระบบ e-GP เท่านั้น**

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64117044341 ระหว่างวันที่ 15 - 22 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30) ** ยื่นในระบบ e-GP เท่านั้น**
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/11/2021
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
23/11/2021

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหาร ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64107215723 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - 8 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหาร ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 9,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง, ล้างเครื่องปรับอากาศ (คอยล์เย็น) จำนวน 75 เครื่อง และคอยล์ร้อน จำนวน 37 เครื่อง (อาคาร Space Inspirium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/10/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อวัสดุและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อวัสดุและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ 948,084.20 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/10/2021
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
19/11/2021

ประเภทของประกาศ

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 งบประมาณ 1,254,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับโครงการพัฒนานิเวศน์อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และดำเนินโครงการจานรับสัญญาณ 7.3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้ออะไหล่จานสายอากาศ S-Band (SSPA 200W) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64117200439 ระหว่างวันที่ 19 -26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2565

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง