Thailand Cansat Competition 2018

Undefined

กลับมาอีกครั้ง ! CANSAT Thailand 2018

36388727_189347938576761_1593136075985911808_n.jpg

กลับมาอีกครั้ง ! CANSAT Thailand 2018

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าแข่งขันฯ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ