• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พื้นที่

พื้นที่

ไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่

    วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร และคณะ ลงพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม  ตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าว

Subscribe to RSS - พื้นที่