Sky Economy

Undefined

เศรษฐกิจดิจิตอล อัจฉริยะ: การบูรณาการข้อมูล IoT, Machine Learning

          GISTDA   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท SAP (Thailand) Ltd.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "SKY ECONOMY" ภายในงาน Startup Thailand 2018

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "SKY ECONOMY" ภายในงาน Startup Thailand 2018

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

1526348956978.jpg