• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ถวายรายงาน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสานนท์ พรหมผลิน นักเทคโนโลยีอวกาศเชี่ยวชาญ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ คณะทำงานบริหารบันทึกความร่วมมือระหว่าง GISTDA และมูลนิธิช

Subscribe to RSS - ถวายรายงาน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ