• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

AIP in Actions

AIP in Actions

ไทย

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการ

Subscribe to RSS - AIP in Actions