AIP

Undefined

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมฮอริเดย์อินน์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จิสด้าได้จัดการสัมมนาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยอดระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวมสู่โครงการดาวเทียม THEOS-2 และนวัตกรรม AIP : Actionable Intelligence Policy สู่ความมุ่งหวั

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

รู้จักและเข้าใจ AIP

57403826_2251598828489977_7397112613580046336_o.jpg

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วย QR Code ไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิต

      ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 Gistda และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสำนักสารสนเทศ ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแปลงเพาะปลูก แหล่งผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของโครงการศึกษา

จิสด้าร่วมหารือ จ.น่าน เตรียมใช้แพลตฟอร์มเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและฟื้นฟูสภาพป่า

   เมื่อวันที่18-20 เม.ย.

ความรู้เกี่ยวกับ AIP

เผยแพร่ เมื่อ 1 ก.พ. 2561 การจะขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันในทุกมิติ และสร้างความเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคลนั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลที่ถือได้ว่าเป็น Big Data ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ Intelligence เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการคิด ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การดำเนินการแบบ Intelligence นี้ สามารถใช้เสริมหรือทดแทนการบริหารจัดการด้วยวิธีแบบเดิม ๆ...