• ภาษาไทย
  • English

g-rice

g-rice

ไทย

จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ/ศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่

จิสด้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ G-Rice Thungkula ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

   ระหว่างวันที่ 1 - 5  เมษายน 2562 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเชิง

GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลา เก็บข้อมูลกลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์ และนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศระบบ G-Rice Thungkula สนับสนุนการจัดการข้าวเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาอย่างยั่งยืน

   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม เก็บข้อมูลกลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอิน

GISTDA นำระบบ G-Rice Thungkula จัดแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้ร่วมกับ Gistda

Subscribe to RSS - g-rice