• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลดความเหลื่อมล้ำ

GISTDA ร่วมงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

วันนี้ นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ GISTDA  นำทีมเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง”  ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 4 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย ก

จิสด้า และ พช. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี "สำรวจและติดตาม การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือน"

          เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 จิสด้า และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ผู้นำอช./ผู้นำชุมชน) ลงพื้นที่ "อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี" สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561 เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

       เมื่ออาทิตย์ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จิสด้า นำกลไกเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆระดับพื้นที่ ได้มองเห็นภาพฉาย

จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   วันที่12-13 ธันวาคม 2560 จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะทำงานตามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่  ณ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Subscribe to RSS - ลดความเหลื่อมล้ำ