Drone

Undefined

จิสด้าจับมือ ทบ. ฝึกอบรมทำแผนที่ด้วยโดรนแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวต้อนรับวิทยากร และบุคลากรกองทัพบก ในการฝึกอบรมหลั

ขอเขิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM 2018 เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ

 

TAYF

 

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิ

จิสด้าจับมือเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนใช้โดรนเพื่อการเรียนรู้ และจัดตั้งต้นแบบชมรม AEROSPACE ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 และ Drone Academy Thailand จัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร