นคล้ายวันสถาปนา 2560

Undefined

วันคล้ายวันสถาปนา สทอภ.

3 พฤศจิกายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.