ThaiTech Expo 2017

Undefined

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017 งานนี้ GISTDA มาใน theme "Future Technology" เทคโนโลยีไทยที่จะทำให้อนาคตของประชาชนคนไทยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล โดยจะนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานแ