• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศ

จิสด้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จิสด้า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 ชั

Subscribe to RSS - สนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศ