• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า

จิสด้า

ไทย

จิสด้า ร่วมโชว์นวัตกรรมข้อมูลด้านภัยพิบัติในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

          ระหว่างวันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดภายใต้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และภาพถ่าย มารวมตัวกัน เพื่อ "สร้างสรรค์ ณ สุโขทัย”

เทคโนโลยี นวัตกรรม และภาพถ่าย มารวมตัวกัน เพื่อ "สร้างสรรค์ ณ สุโขทัย”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนรู้ GNSS มุ่งเน้นนวัตกรรมการจัดการเกษตร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งบนโลก (GNSS) ซึ่งกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านนว

จิสด้าจับมือ ทบ. อบรมภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรอง

เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรองป้องกันประเทศ ซึ่งดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้ว

จิสด้าร่วมจัดภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รศ. เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน.

จิสด้าจัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้ ทอ. เพื่องานพัฒนาและป้องกันประเทศ

จิสด้าร่วมมือกองทัพอากาศ จัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้นายทหารกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภารกิจป้องกันและพัฒนาประเทศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2562

อธิการบดี มอ. นำคณะหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมภารกิจจิสด้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า นำผู้บริหารจิสด้าให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หน้า

Subscribe to RSS - จิสด้า