• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7 วัน ปี 63

 

***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น***

__________________________________________________________________

 

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (3 - 9 เมษายน 2560)

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

Subscribe to RSS - คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน