ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี

Undefined

สัมมนา "ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี"

          ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า// คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดสัมมนายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และรวบรวมแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลย