• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม สัมนา

ประชุม สัมนา

ไทย

สัมมนา "ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี"

          ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า// คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดสัมมนายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และรวบรวมแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลย

Subscribe to RSS - ประชุม สัมนา