• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จิสด้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  จิสด้าเข้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมปัญจพร อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. จ.ยะลา ทั้งนี้ สทอภ.

Subscribe to RSS - 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้