บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Undefined

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด