Space/Aerospace

Undefined

จิสด้า จับมือ ม.บูรพา ทำ MOU เน้นวิจัย พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์คว