• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Ignite Camp

Ignite Camp

ไทย

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559

GISTDA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

     อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (Aerospace) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม Aerospace ก็คือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน STEM ให้ต่อยอดจากองค์

Subscribe to RSS - Ignite Camp