• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที

Subscribe to RSS - นบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ