ศวภ

Undefined

การหารือเรื่องการจัดงานประชุม Agenda based "การเชื่อมโยมโครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลางตอนกลาง" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดร.