อาสาจิสด้า

Undefined

จิสด้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาจิสด้า" เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     วันที่ 26-27 ก.ย. 59 สทอภ.