• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มูลนิธิชัยพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม และบริหาร

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและจัดการโครงการ GMIS ในการเก็บข้อมูลกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม และบริหาร จัดการโครงการ GMIS ในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน และ จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบ่อน้ำพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบร

Subscribe to RSS - มูลนิธิชัยพัฒนา  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม และบริหาร