• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สทอภ. ถวายรายงานการพัฒนาระบบ GMIS สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตร กรรมบนพื้นที่สูงของ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ ได้ทอดพระเนตรระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบร

Subscribe to RSS - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี