GNSS บริหารจัดการ

Undefined

ก.วิทย์ โดย GISTDA เตรียมดันระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS จับมือผู้ประกอบการต่างประเทศรองรับการใช้งานบริการในประเทศทุกมิติ