• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

สทอภ. ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชนและ GISagro สนับสนุนการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

      24 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเ

Subscribe to RSS - ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน