• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา สัมมนาแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

“ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา”

 กับการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

ณ ห้องวิภาวดี บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พบกัน วันที่ 29 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-4412

GISTDA จัดสัมมนารับฟัง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

        การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างมาก มีการลงทุนในการจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภารกิจ และการ

Subscribe to RSS - แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ